Convocatoria y nota de prensa. 24 de Octubre de 2007.

CONVOCATORIA Y NOTA DE PRENSA

24 de octubre de 2007

Bibliotecarios de toda Europa solicitarán en abril de 2008 la retirada de la Directiva Europea

CELEBRAN EL DÍA DE LA BIBLIOTECA RECOGIENDO FIRMAS CONTRA EL CANON POR PRÉSTAMO DE LIBROS

La Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas, en coordinación con otras organizaciones de diversos países europeos, celebra el Día de la Biblioteca reuniendo firmas para solicitar la retirada de la Directiva Europea, que obliga al pago de un canon por el préstamo de libros en las bibliotecas públicas.

EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA SE SUMA A LA INICIATIVA Y CONVOCA LA SIGUIENTE:

RUEDA DE PRENSA

24 de octubre 2007, 10:45 h.

Lugar: Salón de actos de la Facultad de Traducción y Documentación (Universidad de Salamanca)

C/ Francisco Vitoria 6-16 (Plaza de Anaya), Salamanca

Intervenciones:

José Antonio Frías Montoya (Director del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca)

Genaro Luis García López (Miembro de la plataforma contra el préstamo de pago y profesor del Departamento de Biblioteconomía y Documentación)

Ruth Helena Vallejo Sierra (Decana de la Facultad de Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de La Salle, Colombia)

Con motivo del 24 de octubre, Día de la Biblioteca, la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas, anima a los bibliotecarios y ciudadanos españoles a manifestar su disconformidad con la Directiva Europea 92/100, que impone el canon por el préstamo de libros en bibliotecas.

Para ello, están llevando a cabo una recogida de firmas para solicitar ante el Tribunal Europeo la retirada de la Directiva. La iniciativa se inició el 23 de abril, con motivo del Día del Libro. Se pretende recoger un millón de firmas entre todos los países europeos afectados por la Directiva, en un periodo máximo de un año.

Durante estos seis meses, la coordinación con organizaciones de bibliotecarios de otros países de la Unión Europea ha sido constante y fructífera. Recogen firmas en contra de la medida bibliotecarios de Italia, Portugal, Suecia y Francia, entre otros. Hasta el momento se calcula que hay reunidas unas 500.000 firmas.

La Plataforma reivindica una vez más el carácter público y gratuito de las bibliotecas: «Entendemos que deben ser integradoras y dinamizadoras de la cultura, y medio de acceso a la información para todos los ciudadanos. Con el pago de este impuesto se le amputan estas propiedades inherentes hasta ahora a las bibliotecas de nuestro país».

La obligación de los ciudadanos de pagar un canon por préstamo de obras en bibliotecas públicas se ha puesto de manifiesto, señala la Plataforma, con la nueva Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, recientemente aprobada por el Gobierno Central. «Esta ley supone sin duda un claro perjuicio para los lectores y para las propias bibliotecas que gestionan estos servicios supuestamente públicos y gratuitos».

ESCRITORES EN CONTRA

Recientemente el lingüista y filósofo Noam Chomsky firmó en contra de la Directiva, y Belén Gopegui ha manifestado que esta medida supone «abrir la puerta de la biblioteca a los lobos».

«Cedro, la sociedad gestora que recauda el canon de los préstamos, no va a perdonar ni un solo céntimo de euro y va a hacer lo imposible por incrementar la cantidad recaudada en 2006, que asciende a 40 millones de euros», han señalado los portavoces de la Plataforma.

Más de 400 escritores de España como Andrés Aberasturi, José Luis Sampedro, Emilio Lledó, José Saramago o Soledad Puértolas, entre otros, rechazan esta medida y siguen trabajando para revertir esta medida que solamente defiende los intereses económicos de entes privados, pero no de los ciudadanos.

Por eso, la Plataforma Contra el Préstamo de PAGO EN BIBLIOTECAS insta a los autores a que hagan constar en sus publicaciones, mediante una nota en la contraportada, su oposición a la aplicación de cualquier gravamen a las bibliotecas por el préstamo de su obra. «Ya hay libros publicados que incluyen notas de esta naturaleza que expresan el deseo de los autores del préstamo gratuito, la renuncia al cobro de ningún canon y el rechazo a la recaudación del mismo por parte de ninguna entidad de gestión de derechos de autor ni similar», manifiestan.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Todos estos materiales informativos, se pueden descargar de la página www.noalprestamodepago.org , en la pestaña «Descarga de archivos».

Contactos:
prensa@noalprestamodepago.org

Moción del Ayuntamiento de Artà (Mallorca)

Guillem Caldentey Crego, regidor d’EU-EV, presenta per a la discussió i aprovació la següent moció, relativa a la “Taxa per préstec a les biblioteques públiques”.

Exposició de motius:

 1. Atès que les biblioteques públiques, i molt especialment les biblioteques municipals, són la primera cèl·lula de desenvolupament de les polítiques culturals, exercint, juntament amb arxius i hemeroteques de titularitat pública una tasca fonamental en el desenvolupament i manteniment d’una societat democràtica i facilitant l’accés a un ampli ventall d’idees i opinions.
 2. Atès que les biblioteques públiques fomenten la lectura, sobre tot entre la població infantil i juvenil, de manera que garanteixen el just equilibri entre els interessos dels titulars i els de la societat, donat que aquesta progressa i es desenvolupa mitjançant la promoció de la investigació i la facilitat en l’accés a les creacions intel·lectuals.
 3. Atès que el pagament d’un cànon aniria en detriment d’aquest funció de servei social.
 4. Atès que s’ha de reconèixer la necessitat d’assegurar els just equilibri entre els interessos dels autors, els editors i la societat en general, i destacant el paper que exerceixen les biblioteques en el desenvolupament i manteniment d’una societat democràtica, en facilitar l’accés a una immensa varietat de coneixements, i essent les biblioteques ja sufragades mitjançant els imposts dels ciutadans i les ciutadanes.
 5. Atès que una de les funcions bàsiques de les biblioteques és el préstec de llibres i altres tipus de documents i que, per a complir l’objectiu que siguin efectivament un servei per a tots, segons les recomanacions de la UNESCO i la Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris (IFLA), aquesta ha de ser gratuït i lliure de qualsevol cànon o gravamen.
 6. Atès que no obstant, per un mal entès desenvolupament del dret de propietat intel·lectual, més conegut com “drets d’autor”, les societats de gestió d’aquests drets reclamen, basant-se en una directiva de la Unió europea, el pagament d’un cànon per a l’exercici del préstec de llibres i altres materials.
 7. Atès que, si aquest cànon arriba a imposar-se dins la pràctica bibliotecària, donats els magres recursos que s’acostuma a dedicar a aquesta activitat cultural, els pressuposts de les biblioteques es veurien notablement disminuïts, la qual cosa tendria conseqüències molt negatives per als serveis bibliotecaris.
 8. Atès que, per tot l’anterior, es fa necessari mantenir l’actual límit de préstec que contempla la vigent Llei de Propietat Intel·lectual en el seu article 37.1 com a resposta eficient a una política de promoció cultural que a més està en consonància amb el marc legal creat per la Directiva 92/100/CEE sobre la venda, lloguer i préstec, on s’estableix en el seu article 5 la possibilitat que cada Estat membre determini lliurement la remuneració per al préstec d’obres en funció de les seves polítiques de promoció cultural, atorgant-lis la potestat d’eximir determinats establiments de l’esmentat pagament i incidint en la importància dels serveis de préstec que ofereixen les institucions públiques.
 9. Atès que aquest cànon suposa una passa endavant en l’ofensiva neolliberal contra els serveis públics, donat que els drets d’autor es troben recollits ja en el preu de venda de llibres i altres materials.
 10. Atès que, segons es diu a l’exposició de motius de la futura Llei espanyola del Llibre, la Lectura i les Biblioteques, aquest nou impost serà recaptat no per l’administració, sinó per les entitats de gestió dels drets d’autor, corretges de transmissió dels interessos dels grans grups editorials, de manera similar al “cànon digital” aprovat recentment, introduint una lògica mercantilista dins les biblioteques públiques absolutament rebutjable.
 11. Atès que, per tots aquests motiu, i davant la possibilitat que el préstec a les biblioteques de titularitat pública i, en concret, municipal, quedi subjecte al pagament d’una compensació econòmica, els representants públics estam obligats a defensar el manteniment de l’actual límit de préstecs a favor d’aquestes institucions.

Per tot això, aquest regidor presenta al Plenari de l’Ajuntament la següent

Proposta d’acord:

1. L’Ajuntament d’Artà manifesta el seu rebuig i disconformitat amb l’adopció d’una taxa per préstec a les biblioteques públiques.

2. L’Ajuntament d’Artà sol·licita al Govern de l’Estat Espanyol que declari a les biblioteques públiques exemptes del pagament per préstec, atenent-se a la possibilitat recollida a la Directiva 92/100/CEE.

3. En el supòsit que l’Estat Espanyol, en el pitjor dels casos, i per tal d’evitar sancions, hagi de transposar la directiva europea, aquesta transposició haurà de recollir, necessàriament, els següents punts:

a) El dret de remuneració es farà efectiu a través d’una Oficina pública depenent del Ministeri espanyol de Cultura. L’Estat Espanyol assumirà les obligacions de remuneració que afectin els sistemes de biblioteques públiques espanyoles.

b) Queden eximits de l’obligació de remuneració els establiments la titularitat dels quals siguin les Corporacions Locals, així com les biblioteques de les institucions educatives de titularitat pública integrades en el sistema educatiu de l’Estat espanyol.

4. L’Ajuntament d’Artà mostra el seu suport a les mesures adoptades pels bibliotecaris d’aquest Estat, iniciades a les “Jornadas contra el préstamo de pago” celebrades l’any 2004 a la ciutat de Guadalajara, en contra de la proposta de la Unió Europea de modificació de la Llei de Propietat Intel·lectual per al cobrament dels drets d’autor pels préstecs que es realitzin a les biblioteques públiques.

5. L’Ajuntament d’Artà s’adherirà a la campanya NO AL PRÉSTAMO DE PAGO, promoguda per la Plataforma contra el préstamo de pago.

6. L’Ajuntament d’Artà facilitarà el suport dels ciutadans a l’esmentada campanya establint canals de recollida de firmes i adhesions a les biblioteques municipals d’Artà, així com a la resta de dependències públiques municipals. Es repartiran, a les esmentades dependències, els díptics i les postals que es mostren als ANNEXES 1 i 2*

7. Aquest acord s’enviarà a les següents institucions: Parlament Europeu, Ministeri de Cultura, Direcció General de Museus, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura, Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Mallorca, Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Societat General d’Autors i Editors (SGAE), Federació Espanyola de Societats d’Arxivística, Biblioteconomia, Documentació i Arxivística (FESABID), Federació Nacional d’Arxivers, Bibliotecaris, Museòlegs i Documentalistes (ANABAD), i Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears (ABADIB).

A Artà, dia 27 de març de 2007

Signat, Guillem Caldentey Crego